Viktige momenter i en produksjon eller tjenesterelatert bedrifts arbeidsverktøy for suksess i stikkordsform:

  • Produktadministrasjon
  • Prduksjonsstyring
  • Vedlikeholdsstyring
  • Prosjektoppfølging
  • Budsjettering
  • Kvalitet og avvikshåndtering
  • Dokumentstyring
  • Salgsplanlegging
  • Ledelsesinformasjon
  • Driftsrapportering

Karakteristiske trekk i en produksjonsbedrift er enkle prosesser, kompleks logistikk, korte leveringstider, høy leveringsservice/presisjon, stor konkurranse og små fortjenestemarginer.

Med disse rammebetingelsene er det særdeles viktig å ha en aktiv holdning til effektiv måling av logistikk kjeden.  Etablering av noen enkle og konkrete måltall, som man regelmessig følger opp er av største betydning.  Aller viktigst er å følge utviklingen over tid, analysere trender og iverksette tiltak avhengig av resultatene av målingene.

Skape engasjement og motivasjon hos alle

Logistikk er etter hvert blitt et anerkjent område innen undervisning.  Flere høgskoler har i dag logistikk i sine undervisningsopplegg.  Behovet for etterutdanning i næringslivet er stort.  Medarbeidere trenger ny kunnskap for å utvikle seg i takt med nye krav og forventninger. Nye måter å tenke og arbeide på er en kontinuerlig prosess.  Eksempler på dette er nye ERP-systemer, Internett, E-handel m.m. som vil medføre store endringer i daglige rutiner.  Medarbeidere må få lov og anledning til å videreutdanne seg.

Betydningen av og effekten av praktisk og målrettet opplæring kan ikke understrekes nok. Gjennom ny kunnskap skapes grunnlaget for nye holdninger, som igjen er grunnlaget for endringer til effektive handlinger som skal resultere i forbedring/utvikling av bedriften.

Leveringsservice - leveringspresisjon

Disse er av de viktigste konkurransefaktorene man har i dagens marked.  I tillegg til pris og relasjoner mellom handelspartnere, er dette grunnleggende parametre i kampen om kundene.  Og fordrer gode og gjennomtenkte rutiner.  De bedrifter som følger disse aktivt både mot kunder og leverandører har et klart konkurransefortrinn.

Jare Consult
Ajerhagan 40
2319 Hamar
Tlf.: +47 906 30 251
Epost: post@jare-consult.no
Org.nr.: 986 102 760 MVA