Jeg har dokumentert opplæring fra flere HMS kompetansesentre knyttet til forebyggende brannvern for særskilte brannobjekter.

Stadig flere store bedrifter velger å kjøpe tjenester innenfor HMS/IK eksternt, da interne ressurser for formålet fører til store kostnader. Hos mindre og mellomstore bedrifter blir det nå i større grad enn tidligere fokusert på HMS/IK, ikke minst siden lovverket pålegger bedriften dokumentert ivaretagelse.

Jeg utarbeider fullstendig dokumentasjon innenfor brannvern og sikring, og til oversikter benyttes DAK verktøyet (dataassistert konstruksjon) Autocad.

Særskilte brannobjekt - § 13 objekter/bygg

Hver av landets kommuner er pålagt gjennom brannvernloven § 13 å velge ut og registrere særskilte brannobjekter som er viktig for den samfunnsmessige funksjon. Disse skal kommunen/brannvesenet føre særskilt kontroll med. 
I Norge utgjør dette over 30.000 objekter, med flere hundretusen virksomheter i.

Alle virksomheter (brukere) er underlagt internkontrollreglene (HMS) i dag, samt brannvernloven og lov om elektriske anlegg som gjelder uansett om det er virksomhet i bygget eller ei.

Forebyggendeforskriften (FOBTOT) kategoriserer disse i 3 typer.

  • A-objekter
  • B-objekter
  • C-objekter

A-objekter er bygg/områder hvor mange liv kan gå tapt (mer enn 5 liv)
B-objekter er hvor stor brann kan medføre at store verdier går tapt, eks. store arbeidsplasser, viktige bedrifter og store samfunnsviktige knutepunkter. m.v.
C-objekter er stort sett fredet og vernet bebyggelse.

Etter internkontrollforskriften (HMS) skal alle virksomheter/arbeidsplasser ha et internkontrollsystem som også omfatter personsikkerheten i bygningen for ansatte/innsatte/innlagte/elever/soldater/kunder/gjester/beboere og tilfeldig besøkende m.v. dersom brann eller annen ulykke oppstår.

Det skal føres en logg over alle kontroller, øvelser, opplæring og hendelser i alle virksomheter også for brannsikkerhetsarbeidet i bygget/enheten i eget brann-internkontrollsystem/brannprotokoll.

Jeg leverer forskriftsmessig branndokumentasjon av høy kvalitet. Dokumentasjonen er tilpasset den enkeltes kundes behov, etter kravene som stilles i gjeldende lover og forskrifter.

En fullverdig branndokumentasjon består av: 
- Ajourførte branntegninger 
- Tilstandsrapport/risikoanalyse

Er dette ivaretatt hos deg som eier og/eller bruker?

 

Jare Consult
Ajerhagan 40
2319 Hamar
Tlf.: +47 906 30 251
Epost: post@jare-consult.no
Org.nr.: 986 102 760 MVA